Liên kết thế giới cùng Chainlink CCIP: Developer Workshop

Sep 22, 2023, 12:30 – 3:00 PM

Tham gia cùng Chainlink Developer Expert Triệu Anh Dũng để cùng học phát triển Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), hiểu được tại sao nó là tiêu chuẩn ngành cho việc gửi tin nhắn chéo chuỗi, và cách nó tối thiểu hóa việc cần tin tưởng trong hợp đồng thông minh.

Cross Chain

About this event

Tham gia cùng Chainlink Developer Expert Triệu Anh Dũng để cùng học phát triển Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), hiểu được tại sao nó là tiêu chuẩn ngành cho việc gửi tin nhắn chéo chuỗi, và cách nó tối thiểu hóa việc cần tin tưởng trong hợp đồng thông minh.

Tham dự workshop này, bạn sẽ được build, deploy, và tương tác với hợp đồng thông minh xuyên suốt nhiều blockchain, sử dụng CCIP để gửi token và thông điệp chéo chuỗi. Bạn cũng sẽ lập trình trò chơi tic-tac-toe và cùng chơi với một người khác ở trên một blockchain hoàn toàn khác!

Mục tiêu khóa học

  • Nâng cao hiểu biết về Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP).
  • Build, deploy, và tương tác với smart contract trên các blockchain khác nhau sử dụng CCIP.
  • Build trò chơi tic-tac-toe (caro 9 ô) chéo chuỗi, trải nghiệm áp dụng thực tế khả năng tương tác và kết nối giữa các blockchain khác nhau.


Yêu cầu

Ví Web3: Bạn sẽ cần MetaMask hoặc ví Web3 tương tự cho workshop này.

Testnet token: Bạn cần có token testnet trên mạng Ethereum Sepolia (SepoliaETH) và mạng testnet Avalanche Fuji (AVAX). Bạn có thể lấy các token này tại Chainlink Faucets.

Thêm mạng testnet vào ví Web3: Nếu mạng Avalanche Fuji chưa được thêm vào ví của bạn, bạn có thể thêm vào thông qua Chainlist.

RiseUp: https://pad.riseup.net/p/CCIPVietnam2023Sep-keep

Nên có

Sáu tháng kinh nghiệm lập trình và quen thuộc với Solidity hoặc JavaScript.


Recording sẽ được cập nhật sớm trên website này.Speaker

  • Dũng Anh Triệu

    QNET

    Deputy Direct of Blockchain Research Center

Contact Us