Asia

Chainlink Vietnam

Join

Chúng tôi là cộng đồng nhà phát triển đam mê vào việc xây dựng hợp đồng thông minh. Chúng tôi không phân biệt blockchain, nền tảng nào và đang làm việc với rất nhiều đội ngũ phát triển hợp đồng thông minh xây dựng trên Ethereum, Hyperledger, Bitcoin và nhiều hệ thống blockchain, hợp đồng thông minh khác.

Upcoming events

Past events

Virtual Event

Liên kết thế giới cùng Chainlink CCIP: Developer Workshop

In-Person Event

The Oracle Problem and The need of Chainlink

In-Person Event

Build Web3 Together

Virtual Event

Chainlink Viet Nam Online Bootcamp

Load more

Organizers

Contact Us

Partners